Voorwaarden

Enkele spelregels

De Stichting 600 jaar Oud-Vossemeer is in 2011 opgeheven. Om de opgedane kennis en ervaring, plus het grote netwerk dat binnen die stichting is opgebouwd te behouden voor sociaal-maatschappelijke projecten en verenigingsactiviteiten binnen de Oud-Vossemeerse samenleving, is een nieuwe stichting opgericht. De Stichting Oud-Vosméér speelt een puur ondersteunende en faciliterende rol en organiseert dus zelf geen evenementen. Wel zullen alle lokale verenigingen, scholen, kerken en andere organisaties die met goede ideeën en initiatieven komen ter bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp een beroep op onze stichting kunnen doen voor advies, het gebruik van draaiboeken en het inschakelen van specialisten en vrijwilligers uit het netwerk.

De financiële middelen die zijn overgebleven vanuit de Stichting 600 jaar Oud-Vossemeer zijn overgedragen aan de Stichting Oud-Vosméér. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat onze stichting met geld gaat rondstrooien voor allerlei activiteiten of de aanschaf van spullen. Pas als uit een goed onderbouwd projectplan duidelijk wordt dat de organisatie en het evenement/project aan een aantal criteria voldoet, kan er tot een financiële bijdrage uit het tegoed van de stichting worden overgegaan.

De criteria zijn:

  • Het project moet zo volledig mogelijk zijn uitgewerkt in een presentatie.
  • Het project moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het sociaal-maatschappelijk leven in Oud-Vossemeer.
  • Er moet voldoende draagvlak zijn voor zo’n project.
  • Er moet een gedegen organisatie achter het project zitten.
  • Er moet een aantoonbaar grote inspanning gedaan zijn om via andere wegen (sponsoring, acties e.d.) geld bijeen te brengen voor het project.
  • Er moet een uitgewerkte en gedetailleerde begroting overgelegd worden waaruit blijkt waar het geld aan besteed wordt en wat de kwaliteitsimpuls is als de stichting tot een financiële bijdrage overgaat.
  • Een project moet bij voorkeur zijn bestaansrecht al eerder bewezen hebben.
  • Een project mag bestaande initiatieven en activiteiten niet in de weg zitten.
  • Na afloop van een project moet er een verslag van het project worden overgelegd met een financiële verantwoording, zodat de stichting kan controleren of de bijdrage volgens de afspraken besteed is.

De stichting hoopt zo voor langere tijd bij te dragen aan het leven en welzijn in het dorp Oud-Vossemeer en dingen mogelijk te maken die nu door gebrek aan kennis, ervaring, goede contacten en evt. financiën niet, of onvoldoende van de grond komen.

Stichting Oud-Vosméér